ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

13,Απρ. 2011
Διαβάζουμε οτι τελευταία αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες. Ας ελπίσουμε οτι και ο κλαδος του δέρματος θα παρακολουθήσει αυτή την αυξανόμενη τάση, όχι μόνο με  εξαγωγές ακατέργαστων δερμάτων αλλά και προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
Πίνακας 1. Ελληνικές εξαγωγές ανά κυριότερο κλάδο, για το διάστημα Ιαν 2009-2011
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-09
Ιαν-10
Ιαν-11
Μερίδιο
2011 (%)
ΕΤ
11/10 (%)
Βιομηχανικά είδη
332,2
305,5
406
29,2
32,9
Ορυκτά, καύσιμα, λιπαντικά
55,0
100,4
247,8
17,8
146,8
Τρόφιμα και ζώα ζωντανά
203,4
194,3
244,9
17,6
26,0
Χημικά προϊόντα
144,7
162,2
178,9
12,9
10,3
Μηχανήματα και υλικό μεταφορών
97,0
94
139,4
10,0
48,3
Πρώτες ύλες μη εδώδιμες
38,0
62,8
72,2
5,2
15,0
Λάδια και λίπη ζωικής προέλευσης
29,1
24
37,6
2,7
56,7
Ποτά και καπνός
38,8
32,6
33,9
2,4
4,0
Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα
17,4
17,1
28,1
2,0
64,3
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤΕπεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ/ ΕΤ: Ετήσια Τάση